Bruksvilkår

På grunn av teknologisk utvikling og endringer i relevant lovverket må disse brukervilkårene endres fra tid til annen, Vi ber derfor våre brukere om å se gjennom vilkårene på nytt ved hvert nye besøk på vår nettside, for å gjøre seg kjent med eventuelle endringer og tilføyelser.

Innledning

Denne nettsiden er gitt av Henkel Norden AB, avdeling Oslo, REGUS Business Centre Sköyen A/S, Karenslyst Allé 8b, 0278 Oslo, NORGE. Informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet om Henkel Norden (heretter referert til som “Henkel”), tilknyttede selskaper av Henkel og tredjeparter har blitt satt sammen med ytterst omhyggelighet. Vi kan imidlertid ikke garantere for at informasjonen er fullstendig og riktig. Henkel påtar seg intet ansvar for mulige feil i innholdet på denne nettsiden. Fremoverskuende utsagn som er lagt ut på denne nettsiden har blitt gitt i god tro. Resultatene som faktisk blir oppgitt av Henkel kan imidlertid være forskjellige fra disse fremoverskuende utsagnene, fordi de er avhengig av en hel gruppe faktorer av en konkurransedyktig og makroøkonomisk karakter som i noen tilfeller er utenfor Henkels kontroll. Uten forbindelse til rettslige forpliktelser om å utbedre fremoverskuende utsagn, har ikke Henkel til hensikt konstant å oppdatere alle fremoverskuende utsagn som er på dette nettstedet.

Ved å gå inn på dette nettstedet, aksepterer du uten restriksjoner eller forbehold følgende generelle bruksvilkår for nettsiden.

DETTE NETTSTEDET OG INFORMASJONEN HER ER IKKE MENT ELLER GODKJENT FOR BRUK I USA ELLER AV USAS STATSBORGERE ELLER INNBYGGERE. NEVNTE PERSONER BES VENNLIGST OM Å KONTAKTE DERES LOKALE HENKEL-NETTSTED ELLER NETTSTEDER TIL HENKELS TILKNYTTEDE SELSKAPER I USA.

Generelle bruksvilkår for nettstedet

1. Lov om opphavsrett

Nettsidene på vårt nettsted er beskyttet av opphavsrett. Spesielt er enhver kopiering, tilpasning, oversettelse, lagring og behandling i andre media, inkludert lagring eller behandling ved elektroniske midler, dekket av opphavsrettbeskyttelse. Enhver utnyttelse helt eller delvis derav krever en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Henkel Norden, Enhver kopiering av informasjon eller opplysninger, spesielt bruken av tekst eller deler av den eller bildemateriale (med unntak av Henkels pressebilder), og enhver annen utnyttelse eller spredning krever en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Henkel. Rettighetene for spredning og kopiering eies av Henkel

Henkels pressebilder kan kun brukes med redigeringshensikt. Henkels pressebilder som blir kopiert og/eller elektronisk endret i redigeringshensikt må inneha opphavsrettsmeldingen “Copyright Henkel Norden. Alle rettigheter forbeholdt". Opptrykk er gratis, likevel ønsker vi en kopi til våre arkiver.

2. Varemerker

Henkels Oval logo og alle produktnavn og/eller beslektede produkter på disse nettsidene er registrerte varemerker for Henkel AG & Co. KGaA, deres datterselskaper, filialer eller lisenstakere. Ethvert uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerkene er særskilt forbudt og utgjør en overtredelse av varemerkeloven eller urettferdig konkurranselov.

3. Fraskrivningsklausul for tredjeparters nettsteder

a. Nettsidene til dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter, og deres innhold er ikke kjent for Henkel. Henkel legger kun til rette for tilgang til slike nettsteder og påtar seg overhodet ikke noe ansvar for deres innhold. Våre lenker til tredjeparters nettsteder er utelukkende lagt til i den hensikt å gjøre navigeringen enklere for deg. Utsagn som vises på lenkede nettsider er ikke gjort til våre egne. Vi tar eksplisitt avstand fra alt innholdet på tredjepartens nettsider som det er lenke til fra vårt nettsted. Vi påtar oss særlig ikke noe erstatningsansvar for brudd på lovfestede regler eller overtredelse av tredjepartens rettigheter som oppstår på slike nettsider.

b. For nettsteder som Henkel har lenker til, har eierne av disse nettstedene eneansvar for innholdet på disse nettsidene så vel som for eventuelle produktsalg som tilbys derpå og for håndteringen av bestillinger som er tilknyttet dette.

c. Henkel påtar seg ikke noe erstatningsansvar for brudd på opphavsretter, varemerker eller andre åndsrettigheter eller personlige rettigheter som oppstår på en nettside som er gitt tilgang til ved en lenke.

d. I tilfelle en bestilling eller andre rettslige erklæringer når det gjelder en transaksjon, blir en kontrakt laget utelukkende mellom brukeren og eieren av det respektive nettstedet eller tilbyderparten eller personen som er presentert deri, og imidlertid ikke under noen omstendigheter mellom Henkel og brukeren. Vennligst se de generelle forretningsvilkårene til den respektive leverandøren på det tilknyttede nettstedet.

e. Denne klausulen gjelder for alle lenker som vises på nettsidene til henkel.com og for innholdet på de nettsidene som brukeren kommer til ved å følge disse lenkene.

4. Generell fraskrivningsklausul
Ethvert erstatningsansvar Henkel har for skader som oppstår fra bruken av dette nettstedet – uansett rettslig årsak, inkludert erstatningsrettslig forhold – er begrenset til skader som er forårsaket ved intensjon eller grov uaktsomhet. I den grad Henkel har et ufravikelig erstatningsansvar som et resultat av brudd på materielle kontraktsforpliktelser, er totalsummen for ethvert skadekrav begrenset til de overskuelige skadene. Dette skal ikke påvirke Henkels erstatningsansvar under gjeldende erstatningsansvarslov for produkter eller under andre garantier som er gitt. De ovennevnte begrensningene om erstatningsansvar gjelder heller ikke i tilfeller av skade på liv, legemlige skader eller skade på en persons helse.

Henkel bruker stor innsats for å holde Henkels nettsider virusfrie, men vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke oppstår virus. På grunn av dette anbefaler vi at man sørger for å ha tilstrekkelig med beskyttelse mot virus (f.eks. ved bruk av virusskannere) før man laster ned dokumenter og data.

Henkel garanterer ikke for feilfrihet i tjenestene som tilbys på Henkels nettsider eller for deres tilgjengelighet.

5. Prognoser og viljeserklæring

Fremoverskuende utsagn på denne Internettsiden har blitt gitt i god tro. Resultatene som faktisk blir oppgitt av Henkel kan imidlertid være forskjellige fra disse fremoverskuende utsagnene, fordi de er avhengig av en hel gruppe faktorer av en konkurransedyktig og makroøkonomisk karakter som i noen tilfeller er utenfor Henkels kontroll. Uten forbindelse til rettslige forpliktelser om å utbedre fremoverskuende utsagn, har ikke Henkel til hensikt konstant å oppdatere alle fremoverskuende utsagn som er på dette nettstedet.

6. Henkel-produkter

Produktene som er vist på denne Internettsiden er eksempler på produkter som er tilgjengelige fra Henkels selskaper over hele verden. Henkel garanterer ikke at et produkt som er vist også er tilgjengelig i ditt land.

Diverse

Disse generelle bruksvilkårene reguleres av og tolkes i henhold til Norges lover uten hensyn til FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, anvendelsesområdet for konvensjonen til disse generelle bruksvilkårene er herved uttrykkelig ekskludert. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal jurisdiksjonen for alle tvister som er tilknyttet dette nettstedet være domstolene i Oslo i Norge. Hvis bestemmelsene i disse generelle bruksvilkårene er eller blir ugyldige, skal ikke dette påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene.